2023
5.7
Altyazısız
2024
4.6
2023
4.9
Yerli Film
2024
4.5
Yerli Film
2018
4.7
Yerli Film
2014
4.6
Yerli Film
2014
5.2
Yerli Film
2016
8.2
Yerli Film
2012
7.5
Yerli Film
2009
7.4
Yerli Film
2018
7
Yerli Film
2008
7.3
Yerli Film
2004
8
Yerli Film
2004
6.5
2001
8
Yerli Film
2022
5.2
2023
4.8
Yerli Film
2022
6.4
Yerli Film
2023
4.7
Yerli Film
2022
5.6
Yerli Film
2023
Oylanmadı.
Yerli Film
2005
6.3